ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Γραφείο Δημάρχου Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
2. Νομική Υπηρεσία Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
4. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Διαφάνειας και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:Αρμοδιότητες Τμήματος
α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
β) Γραφείο Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: Αρμοδιότητες Τμήματος
α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
γ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού  Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: Αρμοδιότητες Τμήματος
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
β) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας των Φύλων και Πολιτισμού Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
1) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα:
Α) Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Β) Γραφείο Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


2) Τμήμα Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα:
Α) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Β) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


3) Τμήμα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Συντήρησης Υποδομών που περιλαμβάνει:
Α) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Β) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών και Πρασίνου Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Γ) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
1) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει
Α) Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Β) Γραφείο Ληξιαρχείου Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Γ) Γραφείο Αλλοδαπών
Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Δ) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Ε) Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


2) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει:
Α) Γραφείο Προϋπολογισμού
Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Β) Γραφείο Λογιστηρίου Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Γ) Γραφείο Προμηθειών Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Δ) Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Ε) Γραφείο Ταμείου Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


3) Τμήμα ΚΕΠ Αρμοδιότητες Τμήματος-Επικοινωνία

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων Ορφέα και Τυχερού και στην έδρα της Τοπικής Κοινότητας Μ.Δερείου εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες των ενοτήτων και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΛΑΒΑΡΑ
1. Γραφείο Κ.Ε.Π. Λαβάρων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
2. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
4. Γραφείο Καθαριότητας, Συντήρησης Υποδομών και Κίνησης Οχημάτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΤΥΧΕΡΟ
1. Γραφείο Κ.Ε.Π. Τυχερού  Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
2. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
4. Γραφείο Καθαριότητας, Συντήρησης Υποδομών και Κίνησης Οχημάτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ Μ.ΔΕΡΕΙΟ
1. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Αρμοδιότητες-Επικοινωνία

Αρμοδιότητες Γραφείου Δημάρχου

Το Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως:
1) Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του Δημάρχου.
2) Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.
3) Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου.
4) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
Αρμοδιότητες Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
1) Σχεδιάζει και εισηγείται τη επικοινωνιακή πολιτική για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου και αντίστοιχα σχεδιάζει και εισηγείται και προωθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής.
2) Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κ.λπ., καθώς και προγράμματα προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.
3) Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, στόχους και υπηρεσίες του Δήμου με γενικό στόχο τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων.
4) Παρακολουθεί συστηματικά τα δημοσιεύματα (έντυπα και ηλεκτρονικά) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και ενημερώνει σχετικά τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου. Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και των σχετικών απαντήσεων του Δήμου.
5) Διαχειρίζεται τις σχέσεις του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου.
6) Επιμελείται των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ.

Επικοινωνία
τηλέφωνο: 2554350100, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

Το Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Ειδικότερα το Γραφείο:
Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των δημοτών που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή με τις επιμέρους υπηρεσίες για συγκεκριμένες ανάγκες τους.
Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων εθελοντών που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δημοτών για την εκτέλεση των δοσοληψιών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για λογαριασμό τους.
Δέχεται αιτήματα των ανωτέρω δημοτών με βάση τις σχετικές διαδικασίες και μεριμνά για την ικανοποίησή τους, με την αξιοποίηση τόσον των υπαλλήλων του Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών.
Συνεργάζεται με τα αρμόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων των ανωτέρω δημοτών σε ζητήματα αρμοδιότητας των ΚΕΠ.
Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών με αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.

Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρε¬σίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου. Ειδικότερα η Υπηρεσία:
1) Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κ.λπ.) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου.
2) Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νομότυπου των δράσεων τους.
3) Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
4) Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
5) Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
6) Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
7) Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Διαφάνειας και Πληροφορικής

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Διαφάνειας και Πληροφορικής του Δήμου είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. Επιπρόσθετα το Τμήμα είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α'/166).

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.