Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.
Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Στη Διεύθυνση και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου υπάγονται διοικητικά τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε Λάβαρα και Τυχερό καθώς επίσης και το αποκεντρωμένο Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και Εξυπηρέτησης του πολίτη στο Μ.Δέρειο, επίσης στο Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου υπάγονται τα αποκεντρωμένα γραφεία Οικονομικών Θεμάτων σε Λάβαρα και Τυχερό καθώς και στο Τμήμα ΚΕΠ υπάγονται τα αποκεντρωμένα Γραφεία ΚΕΠ σε Λάβαρα και Τυχερό.

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.