Αρμοδιότητες Γραφείου Καθαριότητας, Συντήρησης Υποδομών και κίνησης οχημάτων(Τυχερό)

1. Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρεπισμό, φύλαξη και ασφάλεια των κάθε είδους εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών του Δήμου (π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου.
2. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
3. Μεριμνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακαθάρτου νερού της δημοτικής ενότητας (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός κα¬θαρισμός κ.λπ.).
4. Προβαίνει στην καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές της δημοτικής ενότητας και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων.
5. Είναι αρμόδιο για την τήρηση της διαδικασίας κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων της δημοτικής ενότητας, για την τήρηση των υπό του νόμου προβλεπόμενων βιβλίων και στοιχείων γι' αυτά και την ενημέ¬ρωση σχετικά των αρμόδιων κεντρικών υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου.
6. Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων της δημοτικής ενότητας.
7. Συγκεντρώνει και τηρεί στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων της δημοτικής ενότητας και ενη¬μερώνει τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.