Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Δημοτικής Επιτροπής την 12/03/2024, ημέρα Τρίτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί      11-03-2024
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 2074

                                                                                                                                       

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προσκαλούνται τα μέλη της  Δημοτικής Επιτροπής σε ΕΚΤΑΚΤΗ (δια περιφοράς) Συνεδρίαση , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)  και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/23 (ΦΕΚ 163/ 6.10.2023 τεύχος Α),  στις 12 Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 12:00,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω κατεπείγον θέμα.

ΘΕΜΑ 1ο: Ματαίωση & εκ Νέου Δημοπράτηση  για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΊΟΥ και ΚΕΚΟΠΑΠ 2023- 2024» (συζητείται εκτάκτως, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων για την δημοπράτηση της παραπάνω προμήθειας)

  • Χρόνος ΄Εναρξης Συνεδρίασης: 11:00
  • Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 12:00

Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για το παραπάνω θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στα E-mail: tsiropoulas@0890.syzefxis.gov.gr & zaxariadou@0890.syzefxis.gov.gr (Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικής Επιτροπής), ή με τηλέφωνα στο σταθερό του  γραφείου 2554350120, εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης. 

Σημειωτέων ότι, στο e-mail θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε μέλους .

Επισημαίνεται ότι, προϋπόθεση για τη νομιμότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης είναι η συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου του συλλογικού οργάνου.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.