Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 28/11/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                          

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί   24/11/2022
Αρ.Πρωτ.: 10885

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα, με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄), της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 66528/18.11.2022 Φ.Ε.Κ./Β΄/ 5874/19.11.2022 περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, στις 28 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 7η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2022
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου έτους 2022
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου έτους 2023
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου 2022
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο : Κλείσιμο αδρανούς τραπεζικού λογαριασμού στην ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ με δικαιούχο τον πρώην Δήμο ΟΡΦΕΑ και ακύρωση μπλοκ επιταγών
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός εκκαθαριστών της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σουφλίου "Σηροτροφική Οικοτουριστική Επιχείρηση Σ.Ο.Ε.ΔΗ.Σ) Δήμου Σουφλίου"
Εισηγητής : Ο κ. Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος

ΘΕΜΑ 7οΟρισμός εκκαθαριστών της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σουφλίου "Εταιρεία Κατασκευής Τεχνικών Έργων Δήμου Τυχερού Α.Ε. ΟΤΑ (ΔΕΤΑΤ Δήμου Τυχερού)
Εισηγητής : Ο κ. Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση μείωσης μισθώματος κυλικείου Γυμνασίου - Λυκείου Σουφλίου
Εισηγητής : Ο κ. Γκαϊδατζής Νικόλαος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή στις τριμελείς επιτροπές εκτίμησης της αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων
Εισηγητής: Ο κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων
Εισηγητής: Ο κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ

ΘΕΜΑ 11ο : Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Εισηγητής: Ο κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 12ο : Συγκρότηση  Επιτροπής του αρθ 1 του Π.Δ. 270/81 (Όργανα διενέργειας δημοπρασιών) που αφορά εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά, μίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του  Δήμου Σουφλίου για το έτος 2023
Εισηγητής: Ο κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 13ο : Εκλογή Δύο Δημοτικών Συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για τη λειτουργία της ως συλλογικού πειθαρχικού οργάνου για το έτος 2023
Εισηγητής: Ο κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 14ο : Συγκρότηση Επιτροπής του αρθ. 7 του Π.Δ 270/81 Επιτροπή Εκτίμησης των ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2023
Εισηγητής: Ο κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση Συνδιοργάνωσης Εκδήλωσης "ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ" από το Δήμο Σουφλίου και τον Σύλλογο Εθελοντών και Νεολαίας (ΚΙΝΗ.ΣΟΥ) Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση Συνδιοργάνωσης Εκδήλωσης "ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΑΞΙΟΥ" από  το Δήμο Σουφλίου και τον Σύλλογο Φίλων Μετάξης «Η ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ»
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – ΔιοικητικώνΥπηρεσιών

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στο συγκρότημα Τζίβρε στο Σύλλογο Εθελοντών και Νεολαίας (ΚΙΝΗ.ΣΟΥ) Δήμου Σουφλίου στα πλαίσια της εκδήλωσης «ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ»
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του χώρου (πρώην οικία Λαζούδη) στην Κορνοφωλιά, στον Σύλλογο Κορνοφωλεοτών "ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΣ"
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στη Κεντρική Πλατεία Σουφλίου στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου Σουφλίου για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικου Bazzar στις 23-12-2022
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λύρας στο Σύλλογο Α.ΜΑ.Θ. "Η ΘΡΑΣΣΑ" ΘΡΑΣΣΑ
Εισηγητής : Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Τυχερού

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Κυλικείου των γηπέδων 5Χ5 στη Λίμνη Τυχερού, στη Λέσχη Μοτοσικλετιστών Τυχερού
Εισηγητής: Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Τυχερού

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.