Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 31/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                          

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί   26/10/2022
Αρ.Πρωτ.: 9838

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα, με την παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019, το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) , της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/216/οικ. 16463/18-10-2022 έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών (ΕΓΚ.80) Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π. οικ. 51236/08.09.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, στις 31 Οκτωβρίου  2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων: 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη Απόφασης για τη μη υποβάθμιση της Γ΄ τάξης Γυμνασίου Σουφλίου

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.