Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 19/10/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                          

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί   14/10/2022
Αρ.Πρωτ.: 8875

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα, με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022 (Τεύχος Α΄) , της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 55384/30.09.2022 Φ.Ε.Κ./Β΄/ 5129/01.10.2022 Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π. οικ. 51236/08.09.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας, στις 19 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 6η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2022
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2οΈγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων Γ΄ τριμήνου 2022
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης Τυχερού
Εισηγήτρια : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια:  Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Σουφλίου στην "Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και έγκριση ή μη συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο με μία (1) μερίδα)
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Παναγιώτης Καλακίκος

ΘΕΜΑ 7ο : Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Γ΄ Δόση 2022)
Εισηγητής: Ο κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 8ο : Συμπληρωματική κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα προς δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης          
Εισηγητής: Ο κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 9ο : Αντικατάσταση μέλους και ορισμός νέου μέλους της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για να συμμετάσχει στη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Εισηγητής: Ο κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 11ο : Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Ο κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός Εκπροσώπου στην Επιτροπή Παραλαβής Πινακίδων Ενημέρωσης - Χαρτών και Πινακίδων Κατεύθυνσης για την περιοχή του Έβρου για τον εντοπισμό κύριων οικολογικών σημείων
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση εκμίσθωσης  κοινόχρηστου χώρου στο Σουφλί (ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ)
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Κοινότητας Σουφλίου (Κάμπος)
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Κοινότητας Κορνοφωλιάς
Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικονομικών – Διοικητικών Υπηρεσιών

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.