Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 10/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 06-05-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 3491

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε ΤΑΚTIKΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Μαϊου έτους 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)  και της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.20354/9-4-2022 (ΦΕΚ 1724/Β΄/2022).
Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

  1. Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  2. Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2022
  3. Έγκριση Δαπανών Παγίας
  4. Έγκριση Δαπανών του Δήμου
  5. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης  έργου με τίτλο "Κατασκευή Δικτύου Υδροδότησης στην περιοχή Κατρατζίδες Δαδιάς"
  6. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών υφιστάμενων γηπέδων στο Δήμο Σουφλίου»
  7. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων για την συντήρηση και την δημιουργία νέων παιδικών χαρών στη Δ.Ε. Τυχερού Δήμου Σουφλίου»
  8. Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων για την συντήρηση και την δημιουργία νέων παιδικών χαρών στη Δ.Ε. Σουφλίου και Ορφέα Δήμου Σουφλίου»
  9. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Πράσινο  Ταμείο της δράσης με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Σουφλίου  σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4759/2020» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»  2021 του  Πράσινου  Ταμείου,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας 2 «Αστική  Αναζωογόνηση  &  Λοιπές δράσεις  Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για την δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ», Πρόσκληση Α.Π.:4559/28-06-2021

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.