Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη μελών επιτροπών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΈΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σουφλί, 23.10.2014

Αρ. Πρωτ.18137

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

Β. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

Γ. Τις υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.04.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Δ. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών:

1.        Σύσταση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 387.799,84€.

2.     Σύσταση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΠΗΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΖΙΒΡΕ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ ΩΣ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 515.000,00€..

Γνωστοποιούμε ότι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Σουφλίου την Δευτέρα 27/10/2014, ώρα 10.00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παραπάνω επιτροπές.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου.

                                                             Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

                                                

                                                                 Γουρίδης Αθανάσιος

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.