Ματαίωση ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Α’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Σουφλί, 29/06/2015
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                        Αριθ. Πρωτ.: 12521
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 320

ΘΕΜΑ: Ματαίωση ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Α’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 32/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου
2. Την με Α.Π. 11239/12-6-2015 περίληψη διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Α’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» που εγκρίθηκε με την 72/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:7Ξ7ΗΩ15-21Α).
3. Την Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 65/28.06.2015 τεύχος Α) Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3669/08

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναβολή του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Α’ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» που προκηρύχτηκε στις 7-7-2015 για τους παρακάτω λόγους:
α) Δεν είναι δυνατή η έκδοση των απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής για εν λόγω διαγωνισμό από τους υποψήφιους αναδόχους, λόγω της επικείμενης τραπεζικής αργίας.
β)Στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης της 32/2015 μελέτης του εν λόγω έργου, στις καλούμενες τάξεις πτυχίων, δεν αναφέρεται η κατηγορία των ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΏΝ, όπως κανονικά θα έπρεπε, λόγω προϋπολογισμού του έργου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.