Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 06/11/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 2-11-2023
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 10522

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  6η του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)  & του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133)

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα μέλη της Επιτροπής να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους αναπληρωτές τους προκειμένου να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.​​

 

  1. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού 2024 Δήμου Σουφλίου
  2. Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ -»
  3. Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ" «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ TΥΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
  4. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού _ ΦΑΣΗ  1_  για την Προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
  5. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης και τευχών δημοπράτησης (μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, συγγραφή υποχρεώσεων) της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ενός (1) Απορριμματοφόρου Οχήματος Τύπου Μύλου Χωρητικότητας  12Μ3 », Α.Μ. 56/2023, προϋπολογισμού 180.000,00€ (με Φ.Π.Α.)»
  6. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου
  7. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης για την Σύνταξη & Κατάθεση Υπομνήματος ( Κατά της Α.Α.Δ.Ε.)
  8. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για την Σύνταξη & Κατάθεση Υπομνήματος (Αίτηση Ακύρωσης του Δήμου κατά Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης )

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.