Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 23/10/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                               
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί 19/10/2023
Αρ.Πρωτ.: 10091

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (Α΄91) , στις 23 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου  έτους 2023
Εισηγήτρια: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, που προέκυψαν εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς στις 02 και 07 Σεπτεμβρίου 2023 και την κήρυξη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οικισμών του Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια : Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο : Επέκταση του ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΟΧ κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων/ ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων.
Εισηγήτρια : Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία  "ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2", του Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια : Η κ. Παπαδημητρίου Δήμητρα Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία Διαχείριση των Συνεπειών από εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2», του Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια : Η κ. Παπαδημητρίου Δήμητρα Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική  ονομασία "ΙΟΛΑΟΣ", του Δήμου Σουφλίου
Εισηγήτρια : Η κ. Παπαδημητρίου Δήμητρα Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών (ΣΔΑΑ)
Εισηγήτρια :
Η κ. Παπαδημητρίου Δήμητρα Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σουφλίου

ΘΕΜΑ 8ο :
Έγκριση χορήγησης 6ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της  σύμβασης προμήθειας με τίτλο " Αναβάθμιση Υποδομών υφιστάμενων γηπέδων στο Δήμο Σουφλίου"

Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κλειστού Γυμναστηρίου Σουφλίου"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση χορήγησης  6ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Φράγμα υδροληψίας και Εξωτερικό Υδραγωγείο Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο "Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης Δημαρχείου Σουφλίου"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 12ο : 'Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΣ  ΝΙΚΗΣ)  ΤΥΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 13ο : 'Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο "Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης Κλειστού Γυμναστηρίου Σουφλίου"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου "Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου από γεώτρηση Ιτέας έως Νέα Δεξαμενή Τυχερού μετά των κλάδων και συνδετήριων αγωγών"
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου "Επείγουσες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βατότητας της Διαδημοτικής οδού Μεγάλου Δερείου-Σιδηροχωρίου του Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 33/2023 απόφασης του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. (5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου οικ. έτους 2023)
Εισηγητής : Ο κ. Παπατσιλέκας Θωμάς Πρόεδρος του ΚΕΚΟΠΑΠ

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 40/2023 απόφασης του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. (6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου οικ. έτους 2023)
Εισηγητής : Ο κ. Παπατσιλέκας Θωμάς Πρόεδρος του ΚΕΚΟΠΑΠ

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση της υπ' αριθμ. 45/2023 απόφασης του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. (Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικονομικού έτους 2022)
Εισηγητής : Ο κ. Παπατσιλέκας Θωμάς Πρόεδρος του ΚΕΚΟΠΑΠ

ΘΕΜΑ 19ο : Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Γ΄ Δόση 2023)
Εισηγητής : Ο κ. Πιτιακούδης Μιχαήλ Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «13η Μανιταρογιορτή» από το Δήμο Σουφλίου και τον Αθλητικό Επιμορφωτικό Σύλλογο «ΑΚΡΙΤΑΣ ΔΑΔΙΑΣ» στις 4 & 5 Νοεμβρίου 2023 στη Δαδιά
Εισηγήτης : Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Οικ/κών και Δ/κών Υπηρεσιών

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.