Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 18/10/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 14-10-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 8835

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 1. Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού 2023 Δήμου Σουφλίου
 2. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022 (6η)
 3. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων  για το ΟΕ  2022 ( Εκδηλώσεις  26ης &  28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022)
 4. Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
 5. Έγκριση παράτασης  τέλους  λαϊκών αγορών έως τέλος Νοεμβρίου
 6. Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2022
 7. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης ( Κατάθεση Έφεσης σχετικά με την 152/2021 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης _ Καταβολή Οφειλόμενων από Σύμβαση ‘Εργου )
 8. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την σύνταξη ενδεικτικού προϋπολογισμού για την πράξη «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σουφλίου»
 9. Έγκριση της υπ. αρ. 45/2022 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την έγκριση σχετικά με την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022
 10. Έγκριση Δαπανών Παγίας
 11. Έγκριση Παραλαβής της μελέτης με τίτλο « Μελέτη Αντιπλημμυρικής Θωράκισης Οικισμών Δ.Ε.  ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
 12. Έγκριση Παραλαβής της μελέτης με τίτλο « Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης  Υψηλής Ζώνης Πίεσης στην πόλη του ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
 13. Έγκριση 1ου ΣΠ της Μελέτης με τίτλο "Μελέτη Αντιπλημμυρικής Θωράκισης Οικισμών Δ.Ε. ΟΡΦΕΑ"
 14. Έγκριση 1ου ΣΠ της Μελέτης με τίτλο "Μελέτη Αντιπλημμυρικής Θωράκισης Οικισμών Δ.Ε.  ΣΟΥΦΛΙΟΥ"
 15. Αποδοχή Απόφασης Έγκρισης πρότασης του Δήμου Σουφλίου για τη δράση «Υπηρεσίες Συμβούλου για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων- Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σουφλίου»  και την ένταξή  της στον άξονα Προτεραιότητας 2» Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021, σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 4559/28.06.2021 πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης Ε.Σ.2021) του πράσινου Ταμείου έως του ποσού των 37.200,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)
 16. Ανάκληση της 250 προγενέστερης απόφασης της Ο. Ε.  και εκ νέου  Έγκριση μελέτης, όρων και τρόπου εκτέλεσης για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΤΥΧΕΡΟΥ»
 17. Έγκριση όρων  και τρόπου εκτέλεσης για  το έργο "Κατασκευή Έργων Αντιπλημμυρικής Θωράκισης της Πόλης του Σουφλίου"
 18. Έγκριση όρων  και τρόπου εκτέλεσης για  το έργο " Αναβάθμιση (Λειτουργική & Ενεργειακή) Υποδομών Δημοτικού Σχολείου Τυχερού Δήμου Σουφλίου
 19. Έγκριση Παράτασης Εκτέλεσης του έργου λόγω άρσης διακοπής εργασιών (Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδού Τυχερού Θυμαριάς)
 20. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μελέτη «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»


   

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.