Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 12/09/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 08-09-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 7814

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 09η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

  1. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022 (5η)
  2. Έγκριση Παράτασης  Μίσθωσης Αγροτεμαχίου στο Μικρό Δέρειο
  3. Προγραμματισμός Προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023
  4. Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
  5. Έγκριση ανάθεσης εργασιών βοηθών μαγείρων κτιρίου Μαθητικής Εστίας Σουφλίου λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου για την σχολική περίοδο 2022-2023
  6. Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας κτιρίου Μαθητικής Εστίας λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα του Δήμου για την σχολική περίοδο 2022-2023

     

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.