Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 14/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 10-06-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 5034

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε ΤΑΚTIKΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Ιουνίου έτους 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

 1. Έγκριση Εξειδικεύσεων 2022
 2. Έγκριση Εξειδικεύσεων 2022 για Προμήθεια
 3. Εξειδίκευση Πίστωσης 2022  για την Προμήθεια και Μεταφορά Καυσοξύλων
 4. Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) για το Δήμο Σουφλίου   
 5. Έγκριση της υπ. αρ. 27/2022 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την Έγκριση Απολογισμού του ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π. Δήμου Σουφλίου οικ.έτους 2021
 6. Παράταση Συμβατικής Προθεσμίας για την Προμήθεια "Αναβάθμση Υποδομών Υφιστάμενων Γηπέδων στο Δήμο Σουφλίου"
 7. Έγκριση Δαπανών Δήμου Σουφλίου
 8. Δαπάνες Παγίας Δήμου Σουφλίου
 9. Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
 10. Έγκριση Διαγραφής Χρηματικού  Καταλόγου
 11. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (2020-2022) - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ– ΤΜΗΜΑ 1_ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ»
 12. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σουφλίου (2020-2022) – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (Τμήμα 2 – Καλαθοφόρο Ανυψωτικό Μηχάνημα) »
 13. Συγκρότηση  Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια "Αναβάθμση Υποδομών Υφιστάμενων Γηπέδων στο Δήμο Σουφλίου"
 14. Έγκριση των όρων και τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Αποκατάσταση Μεταβυζαντινού Ναού Αγίου Γεωργίου Σουφλίου»
 15. Έγκριση των όρων  και τρόπου εκτέλεσης για το έργο «Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Μαθητικής Εστίας Σουφλίου»
 16. Έγκριση των όρων και τρόπου εκτέλεσης για "Αντικατάσταση Υφιστάμενων Γεωτρήσεων Περιοχής ΤΚ  Μ. ΔΕΡΕΙΟΥ  Δήμου Σουφλίου"
 17. Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) τετράμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ_ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 18. Παράταση της ημερομηνίας λήξης των τελευταίων Εκδοθέντων Λογαριασμών Ύδρευσης Οικισμού Τυχερού του Δήμου Σουφλίου έως 31/7/2022
 19. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου (Αθήνα)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.