Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 23/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                         Σουφλί 19-05-2022
                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ.: 4029

                                                                                                                                          ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                             1.Καλακίκος Παναγιώτης, Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                             2.Γκαϊδατζής Νικόλαος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             3.Τσιαμίτας Θεόδωρος, Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             4.Δαρούσης Δημήτριος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             5.Κοτζά Γιουσούφ, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             6.Πουλιλιός Ευάγγελος, Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                             7.Τσιακίρης Σταμάτιος, Μέλος Ο.Ε

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε ΤΑΚTIKΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Μαΐου έτους 2022, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)  και της  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.20354/9-4-2022 (ΦΕΚ 1724/Β΄/2022 ).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή  νοσήσαντες  κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

 

  1. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022 (3η)
  2. Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης σε συμφωνητικό εκμίσθωσης αγροτεμαχίου της Κοινότητας Μαυροκκλησίου λόγω θανάτου της μισθώτριας
  3. Έγκριση Πρακτικών Αγροτεμαχίου Λευκίμης
  4. Έγκριση μελέτης του έργου "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου στο Δήμο Σουφλίου - Προμήθεια εξοπλισμού στο Ο.Τ. 141"
  5. Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
  6. Έγκριση πρακτικού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
  7. Έγκριση πρακτικού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
  8. Έγκριση πρακτικού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση της Ιεράς Μονής Γενεσίου Θεοτόκου στη Δαδιά Σουφλίου, Νομού Έβρου"
  9. Ανάθεση σε δικηγόρο για τη σύνταξη ειδικής διοικητικής προσφυγής και την παράσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.