Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 23/05/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                          

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                                 

Σουφλί   19/05/2022
Αρ.Πρωτ.: 4097

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης) σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν.4635/2019,  την υπ’ αριθμ. 643 Εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ.69472/24-09-2021 , την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.27397/13-05-2022 ΦΕΚ Β΄2369/14-05-2022, στις 23-05-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων:

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση 3η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2022
Εισηγητής : Η κ. Καλπακλή Μαρία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο :  Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου  έτους 2022.
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της μελέτης Εργοταξιακής σήμανσης του έργου «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Εσωτερικού Οδικού Δικτύου Οικισμού Σουφλίου Δήμου Σουφλίου»
Εισηγητής : Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση υποβολής αιτήματος δωρεάν παραχώρησης χρήσης τμήματος του τεμαχίου 1 στο αγρόκτημα Ρούσσας της Δ.Ε. Ορφέα, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Εισηγητής: Ο δρ. Γουρίδης Αθανάσιος Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου 2022
Εισηγητής: Η κ. Καλπακλή Μαρία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο : Εκλογή υδρονομέα άρδευσης για την αρδευτική περιοχή  Δημοτικής Κοινότητας Δαδιάς του Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σουφλίου της Επιτροπής Καταλληλόλητας και επιλογής οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
Εισηγητής : Η κ. Αναγνωστοπούλου Αθανασία Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο : Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ Δόση 2022)
Εισηγητής: Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 9ο : Τροποποίηση της 136/2021 απόφασης Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση μέλους (Επιτροπή Επίλυσης φορολογικών διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2022)
Εισηγητής: Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΠΡΑΤΤΩ»
Εισηγητής: Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.           

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ενός Η/Υ στο Σύλλογο Αιμοδοτών Τυχερού
Εισηγητής: Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση επιχορήγησης στον Αθλητικό Σύλλογο «Α.Σ.Α. ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
Εισηγητής: Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση Επιχορήγησης στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Δημητρίου Θυμαριάς
Εισηγητής: Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση Επιχορήγησης στον Σύλλογο Φίλων της Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα»            
Εισηγητής: Ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Πιτιακούδης Μιχαήλ

  

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.