Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής την 18/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 14-01-2022
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 268

 

 

ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Καλακίκος Παναγιώτης-Δήμαρχος- Πρόεδρος Ο.Ε.
 2. Γκαϊδατζής Νικόλαος _Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
 3. Τσιαμίτας Θεόδωρος_ Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
 4. Δαρούσης Δημήτριος - Μέλος Ο.Ε.
 5. Κοτζά Γιουσούφ- Μέλος Ο.Ε.
 6. Πουλιλιός Ευάγγελος- Μέλος Ο.Ε.
 7. Τσιακίρης Σταμάτιος - Μέλος Ο.Ε

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε ΤΑΚTIKΗ Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄6290), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.746/7-1-2022 (ΦΕΚ 32/Β΄/8-1-2022).

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία χωρίς περιορισμό ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή νοσήσαντες κατά το τελευταίο τρίμηνο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω ΚΥΑ, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο από 09.01.2022 έως 31.12.2023
 2. Χαρακτηρισμός ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΔΙΟΜΗΔΗΣ) στις 11 & 12 Ιανουαρίου 2022 για την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν σε διάφορες υποδοµές και δίκτυα του Δήμου μας, χωρίς την υπαιτιότητα του Δήμου & Έγκριση της Σχετικής Απόφασης Δημάρχου
 3. Προγραμματισμός Προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021
 4. Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
 5. Έγκριση Επικαιροποιημένης Μελέτης Υποέργου για το έργο « Αποκατάσταση Μεταβυζαντινού Ναού Αγίου Γεωργίου Σουφλίου»
 6. Έγκριση Αιτήματος νέας παράτασης για την υπηρεσία με τίτλο «Προβολή Προώθηση Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων Περιοχής Δήμου Σουφλίου »
 7. Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του έργου « Παρεμβάσεις Εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών Ύδρευσης του Δήμου Σουφλίου» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 8. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης (Ανακοπή κατασχετηρίου εγγράφου εις χείρας τρίτων του Κ. Θ.)
 9. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης (Αγωγή για Διαφορές Ουσίας του  κ. Π. Ν. κατά Δήμου Σουφλίου)
 10. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον  του Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης (Αγωγή BDO Ορκωτοί Ελεγκτές )

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.