Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 01-07-2021 έως 12-07-2021.

 

ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση (pdf)

2. Παράρτημα (doc)

3. Υπεύθυνη Δήλωση (doc) (upd 01.07.2021)

4. Έντυπο αίτησης (doc)