Περίληψη Διακήρυξης (*.pdf)

Διακήρυξη και τεχνικές προδιαγραφές (*.pdf)

Έντυπο ΤΕΥΔ (*.doc)

Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ (*.pdf)