ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                                                                Σουφλί 17/08/2018

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                       Αρ.Πρωτ.: 7722

Ταχ.Δ/νση: Βασ. Γεωργίου 180

Ταχ.Κωδ. : 68400 Σουφλί

Τηλέφωνο: 2554350100

FAX: 2554350113

                                                                                                                                                                                                     Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection RegulationGDPR) του Δήμου Σουφλίου και υπηρεσίες DPO για 12 μήνες»

Ο Δήμος Σουφλίου πρόκειται να προβεί στην «Παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης ως προς τον Νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμ. 679/2016 (General Data Protection RegulationGDPR) του Δήμου Σουφλίου και υπηρεσίες DPO για 12 μήνες», που θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν.4412/2016.

Για τις υπηρεσίες έχει συνταχθεί η υπ’ αριθμόν 68/2018 μελέτη του Δήμου Σουφλίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ.

Παρακαλούμε την προσφορά σας για τις ανωτέρω υπηρεσίες να την καταθέσετε από την Δευτέρα 20/08/2018 έως και την Παρασκευή 24/08/2018 και ώρα 12:00 το μεσημέρι είτε με φυσική παρουσία είτε με αποστολή του σχετικού φακέλου στην διεύθυνση Βασ. Γεωργίου 180, Σουφλί, ΤΚ 68400, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σουφλίου (για Γραφείο Προμηθειών). Γίνονται δεκτές μόνο σφραγισμένες προσφορές.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά το πρωτογενές αίτημα με κωδικό ΑΔΑΜ: 18REQ003568002

το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ. Η εν λόγω μελέτη έχει αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο του Δήμου Σουφλίου (www.soufli.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Σουφλίου, τηλ. 2554350135, email: kouroumixaki@0890.syzefxis.gov.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος Κουρουμιχάκη Α.).

Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για το σύνολο των υπηρεσιών και θα πληροί τις προδιαγραφές της υπ’ αριθμόν 68/2018 μελέτης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ

 

Μελέτη 68/2018 (*.pdf)