ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                  Σουφλί 26/6/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           Αρ.Πρωτ.: 5194

 

  ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                          1. Καλακίκος Παναγιώτης-Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                         2. Δαρούσης Δημήτριος_Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         3. Τσιαμίτας Θεόδωρος_ Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω στα παρακάτω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Έγκριση της τεχνικής μελέτης _ για " Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας και Περιορισμού των πραγματικών απωλειών νερού των δικτύων Ύδρευσης της Δημ. Κοινότητας Σουφλίου στα Οικονομικά Βέλτιστα Επίπεδα " ( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. περιθωρίων )
2 Έγκριση της τεχνικής μελέτης _ για " Αντικατάσταση Εξωτερικού Υδραγωγείου από Γεώτρηση Ιτέας έως νέα Δεξαμενή Τυχερού μετά των κλάδων και συνδετήριων Αγωγών "
( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. περιθωρίων )

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ