ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                  Σουφλί 19/6/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           Αρ.Πρωτ.: 5041

 

  ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                          1. Καλακίκος Παναγιώτης-Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                         2. Δαρούσης Δημήτριος_Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         3. Τσιαμίτας Θεόδωρος_ Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβης της Προμήθειας, "Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Δώδεκα (12) Παιδικών Χαρών του Δήμου Σουφλίου"
2 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας,  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ pick-up 4Χ4 – ΤΜΗΜΑ 1»
3 Έγκριση της υπ. αρ.  12/2020 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με τη 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  ΚΕΚΟΠΑΠ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2020
4 Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
5 Έγκριση Δαπανών Παγίας
6 Έγκριση  Δαπανών του Δήμου
7 Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του  Ειρηνοδικείου Αλεξ/πολης σχετικά με την σύνταξη  & κατάθεση αίτησης ανατροπής κατάσχεσης
8 Έγκριση Αλλαγής Τίτλου της πράξης από "Τοπικό Χωρικό Σχέδιο Δήμου Σουφλίου" σε "Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σουφλίου"

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ