ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                  Σουφλί 12/06/2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                            Αρ.Πρωτ.: 4174

 

  ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                            

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η του μηνός Ιουνίου έτους 2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Δημούτσης Αθανάσιος

 

Α/Α ΘΕΜΑ  
  Αιτήσεις – Ερωτήσεις – Ενημερώσεις
1 Έγκριση Τροποποίησης ( 5η ) Τεχνικού Προγράμματος 2020
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
2 Έγκριση (7ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020
Εισηγητής :κ. Πιστόλας Νικόλαος - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
3 Έγκριση υποβολής πρότασης για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου « Δράσεις Περιβάλλοντος Ισοζυγίου 2019-2020»/ στον άξονα προτεραιότητας 1 ( ΑΠ 1 ) { Αστική Αναζωογόννηση 2019 } στο μέτρο 2.2
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
4 Λήψη απόφασης συµµετοχής του ∆ήµου Σουφλίου, στην υπ’ αρ. Πρωτ. 4976/30-10-2019 µε κωδικό ΥΜΕΠΕΡΑΑ_05 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3383 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής µε τίτλο «Δράση 14.6i.26.5.2: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
5 Λήψη απόφασης συµµετοχής του ∆ήµου Σουφλίου, στην υπ’ αρ. Πρωτ. 6046/16-12-2019 µε κωδικό ΑΜΘ92 με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4050 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη». Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων»», ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο «ΔΡΑΣΗ 6Β.11.1: ««ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ»»
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
6 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΕΤΑΑ για τη Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωση τους στην Περιφέρεια ΑΜΘ
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος 
7 Έγκριση της τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σουφλίου»
Εισηγητής : Ματζιάρας Μαρίνος_ Κοινωνικός Λειτουργός 
8 Ενημέρωση & Αποδοχή Αποποίησης & Παραίτησης Εκκαθαριστών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Δήμου Σουφλίου, α) ΣΟΕΔΗΣ ΑΕ & β) Εταιρεία Κατασκευής Τεχνικών Έργων Τυχερού
Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ – Δημούτσης Αθανάσιος