ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 21-10-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 10279

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤIKΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματατα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Έγκριση Δαπανών του Δήμου
2. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων  για το ΟΕ  2021 (ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)
3. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής  για επεκτάσεις  ΦΟΠ  Δήμου Σουφλίου ( ΛΥΚΟΦΗ )
4. Καθορισμός Όρων Εκμίσθωσης  Αγροτεμαχίου Λευκίμμης ( Ποιμνιοστασίου )
5. Έγκριση της υπ. αρ. 56/2021   απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την  έγκριση  σχετικά με την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ