ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Σουφλί, 17 Αυγούστου 2017

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Σουφλίου εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί όμιλοι εδαφικής συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση των κάθε είδους οφειλών που είναι βεβαιωμένες, καθώς και αυτές που θα έχουν βεβαιωθεί έως και δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του Νόμου (31.07.2017).
Η πληρωμή μπορεί να γίνει με εφάπαξ καταβολή και απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ή με διακανονισμό σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων( Από 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις κατά 80%, από 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή κατά 70%, από 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή κατά 60% και από 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή κατά 50%).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, λήγει την 30η Νοεμβρίου 2017.
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα εσόδων του Δήμου (Υπεύθ. Επικοινωνίας κ. Μ.Ζαχαριάδου τηλ. 2553350703, κ. Δ.Σταμπούλη τηλ. 2554350124, κ.Ι. Χατζηπέμου 2554350211).

Ο Αντιδήμαρχος Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Πασχάλης