Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2015 Δήμου Σουφλίου με την απόφαση 86/16.05.2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου
(ημερομηνία ανάρτησης 24/05/2017)

Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δήμου Σουφλίου οικονομικού έτους 2014 με την απόφαση 154/17.08.2016 του Δημοτικού Συμβουλίου (ημερομηνία ανάρτησης 26/08/2016)


Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δήμου Σουφλίου οικονομικού έτους 2013 με την απόφαση 31/26.02.2015 του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δήμου Σουφλίου οικονομικού έτους 2012
με την απόφαση 24215.11.2013 του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δήμου Σουφλίου οικονομικού έτους 2011